Slimmer Samen Vaccineren (RONAZ)Slimmer Samen Vaccineren

'Gezamenlijk, korte lijnen en snel schakelen!'

Dat is het motto voor de najaars vaccinatieronde in Drenthe. Een projectgroep met vertegenwoordiging vanuit het brede zorglandschap, luisterde naar de mensen in het veld, bespraken mogelijke oplossingen en dat resulteerde in het programma 'Slimmer Samen Vaccineren in Drenthe'.

In de uitwerking van de aanpak, is uitgegaan van een maatschappelijke opgave waaraan het netwerk zich verbindt om de samenwerking tussen GGD, zorgorganisaties en gemeenten te optimaliseren. Deze samenwerking past bij de scenario-ontwikkeling van VWS en het RIVM.

RONAZ

Regionaal Orgaan Niet Acute Zorg Drenthe coördineert niet acute zorg aan kwetsbare patiënten bij knelpunten die niet in de bestaande zorgstructuur kunnen worden opgelost.

Voor wie?

Op 19 september start de landelijke COVID-19-herhaalprikcampagne, dat maakte de minister van VWS bekend. De campagne richt zich eerst op mensen met een verhoogd risico op ernstige ziekte en sterfte door een COVID-19 besmetting (medische (hoog)risicogroepen). Binnen deze groep vallen de 60-plussers, personen tussen de 12 en 60 jaar met een indicatie voor een griepvaccinatie en alle bewoners van een instelling.

De zorgmedewerkers met direct patiëntencontact worden meegenomen in de eerste ronde. De zorgmedewerkers zijn welkom op de reguliere vaccinatielocaties. op basis van een uitnodiging door de werkgever.

Iedereen die een COVID-19-herhaalprik wil, heeft al de basisserie gehad (de eerste twee prikken met Pfizer of Moderna of één met Janssen) en het is 3 maanden geleden dat ze een coronaprik kregen of een coronabesmetting doormaakten.

Routekaart

SSV visualisatie

Wat moet ik doen bij route 3 (en eventueel 2)?

Als u wilt dat een team van de GGD de cliënten op uw locatie vaccineert, mail dan naar de GGD via boostervoorinstellingen@ggddrenthe.nl. Van hen ontvangt u eerst een format waarin u informatie plaatst die de GGD nodig heeft voordat zij kunnen komen prikken. Dit ingevulde format stuurt u terug naar de GGD, waarna zij u verder zullen informeren.

Voor vragen over vaccineren belt u met de backoffice van de GGD: 088 - 2460223, bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Bent u werkzaam in een GGZ instelling?
Mail ook dan naar de GGD via boostervoorinstellingen@ggddrenthe.nl of neem telefonisch contact op via: 088-2460223. De GGD wil tijdens deze herhaalprikcampagne de samenwerking met de GGZ vergroten. Van de GGD ontvangt u meer informatie hierover.

Wat betekent ‘de aanpak fijnmazig vaccineren’ voor uw organisatie?

Zoals mogelijk al bekend is bij u, zijn binnen de aanpak vier doelgroepen aangewezen door het RIVM:

  1. Cliënten (lees: ook zorgmedewerkers) in een instelling met medische dienst, onder verantwoordelijkheid van arts instelling.
  2. Cliënten (lees: ook zorgmedewerkers) in een instelling met gedeelde verantwoordelijkheid instellingsarts en huisarts (zorginstellingen met gedeelde verantwoordelijkheid zijn instellingen met spikkellocaties).
  3. Cliënten (lees: ook zorgmedewerkers) in een instelling zonder medische dienst en kleinschalige woonvormen, onder verantwoordelijkheid van huisarts.
  4. Niet mobiele thuiswonenden, onder verantwoordelijkheid huisarts.

Contactpersonen Projectgroep ‘Slimmer Samen Vaccineren’

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met één van de leden van de projectgroep:

Contactpersonen RONAZ

Het waarborgen van de zorg, is primair de verantwoordelijkheid van de instelling. Lukt het niet om dit binnen de instelling te organiseren? Via je contactpersoon in het RONAZ, kan er mogelijk een beroep worden gedaan op andere instellingen in uw sector.